กองสนามบิน  ศูนย์การบินทหารบก

๑.ที่ตั้งหน่วย

                กสบ.ศบบ. ตั้งอยู่ในค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี

๒.ประวัติความเป็นมา

                กสบ.ศบบ. ได้ถือกำเนิดจาก ตอนบริการสนามบิน แผนกการบิน โรงเรียนการบินทหารบก จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๑๔ และ แผนกบังคับการบิน กับ แผนกบริการสนามบิน ของ กรมการบินทหารบก จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๑๕ ต่อมาได้แปรสภาพเป็นกองสนามบิน เมื่อ ๒ พ.ค.๒๕๒๓ ตามคำสั่ง ทบ.ลับ (เฉพาะ) ที่ ๖๙/๒๓     ลง ๒ พ.ค.๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน

๓.ภารกิจของหน่วย

                อำนวยการประสานงานและดำเนินการควบคุมจราจรทางอากาศ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสภาพอากาศ  การพยากรอากาศ  การบริการข่าวอากาศ  บริการข่าวสารการบิน  ควบคุมแผนการบิน  ตรวจสภาพ  กำกับดูแลการซ่อมบำรุงสนามบินพร้อมอุปกรณ์ประจำสนามบิน  และให้บริการภาคพื้นดินแก่อากาศยานที่ เข้า – ออกสนามบิน

๔.การปฏิบัติงานที่สำคัญ

                ๔.๑ ควบคุมการจราจรทางอากาศและภาคพื้น บริการแจ้งข่าวสภาพอากาศในรัศมีที่ได้รับมอบและบริการข่าวสารการบิน

                ๔.๒ ตรวจสภาพกำกับดูแลการซ่อมบำรุงสนามบินให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยใช้งานได้ดีและอำนวยการและ
ดำเนินการดับเพลิง

                ๔.๓ บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

๕.เกียรติประวัติของหน่วย

                สนับสนุนถวายการฝึกหลักสูตรการใช้อาวุธทางอากาศ บ.ปีกหมุนโจมตีทางอากาศ แด่ พันตรี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ.๒๕๒๓

๖.วันสถาปนาหน่วย         ๒ พ.ค.๒๕๒๓